E có làm file report mà sao lúc chọn nút in, nó xuất ra report trang đầu, 2 trang kế tiếp trống, tới trang thứ tư có lại... Nhờ cao nhân fix giùm

drive,google,com/file/d/1R3zzgvjaAckOTUM4qjJ9-0QRwPlR22qM/view?usp=sharing

đổi dấu phải thành chấm giùm em, do chưa đủ 50 post nên không up link đươch