Đê Bai lap trinh Java
Sử dụng Swing, AWT và kỹ thuật đa luồng để mô phỏng quá trình sắp xếp giải thuật BubbleSort.
Nôi Dung:
Viết một ứng dụng Java để mô phỏng quá trình sắp xếp các phần tử của một mảng theo giải thuật QuickSort một cách trực quan: người dùng nhập mảng liệu và có thể xem được quá trình sắp xếp thông qua hình ảnh trên ứng dụng.
Gợi y:
- biểu diễn các phần tử trong mảng ban đàu dưới dạng các hình đơn giản.
- tổ chức 1 luồng điều khiển việc sắp xếp,1 luồng khác điều khiển việc đổi chỗ các phần tử của mảng dưới hình thức đổi chỗ các hình trong ứng dụng.
Chú y : không xây dựng ứng dụng dạng Applet