Hosting bị die mất database ko backup dc...

chán bán lun. 2Domain:

1/ GioiTreVN[.]Com
2/ GioiTreVN[.]Net

Full CP và quản Lý tại Godaddy = 200k

LH: 0969219193
YH: BTV.2HAY