EM có tầm vài chục file DBF có xx.*** bản ghi. nay yêu cầu của công việc. em muốn ghép tất cả thành 1 file DBF tổng.
xin các pro chỉ giáo.

hoặc
EM có tầm vài chục file EXCEL có xx.*** bản ghi. nay yêu cầu của công việc. em muốn ghép tất cả thành 1 file XLSX tổng.
xin các pro chỉ giáo.

em xin cảm ơn.