PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nguồn mở và miễn phí (RDBMS) tập trung vào khả năng mở rộng và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật. Nó được thiết kế để xử lý một loạt các khối lượng công việc lớn, từ các máy tính cá nhân đến kho dữ liệu hoặc dịch vụ Web có nhiều người dùng đồng thời.

Các bạn có thể xem danh sách PostgreSQL Tutorials ở đây: https://vinasupport.com/database/postgresql/