Chào tất cả các bạn!
Trong access mình có 2 field là: TENHH và SOLUONG được trình bày theo cột như sau:

TENHH ........... SOLUONG
Bánh .............. 10
Sữa .............. 8
Kẹo .............. 15

Mình muốn tại form TONGHOP các số liệu được trình bày trong 1 field như sau:
GHICHU
Bánh (10), Sữa (8), Kẹo (15)

Nhờ các bạn và các anh chi hướng dẫn cụ thể dùn. Cám ơn rất nhiều!