tạo một danh sách móc nối đơn bằng pascal có các thủ tục sau:
1.thêm một số nguyên vào trước phần tử cuối cùng
2.xóa phần tử cuối cùng
3.duyệt dãy số
4. xây dựng chương trình chính có menu gọi đến các thủ tục trên