Bài tập này liên quan đến phần nào, xin cho em tài liệu về phần đó để đọc

Em muốn làm bài tập như sau : nhập: tên, tuổi , địa chỉ , số nhà .(cách nhau bởi dấu ,)
Đặt ra các quy định :
+nếu kí tự <6 , có kí tự đặc biệt trong chuỗi VD: #@, thì ===> xuất ra fail.
+Tìm cụm từ trong đó ví dụ :"hn" thì phải xuất ra "Hà Nội".
Xuất ra:
Tên:....
Tuổi....
Số Nhà....
Độ dài của chuỗi.