Mình đang tìm hiểu về Ứng dụng của thuật toán tối ưu đàn kiến (ACO) trong bài toán quy hoạch tổ hợp(bài toán người đưa thư, bài toán người du lịch). Bạn nào có tài liệu liên quan đến vấn đề này không cho mình xin với, chương trình viết trên Visual Basic. Thân